Το έργο (eΦΩΣ) έχει ως αντικείμενο να ενημερώσει το κοινό και να ευαισθητοποιήσει νέους επιστήμονες (Φυσικούς, Πληροφορικούς, Μηχανικούς Η/Υ και Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς) σχετικά με τις τρέχουσες ερευνητικές εξελίξεις και εφαρμογές στον τομέα της φωτονικής μέσω των επιτευχθέντων ερευνητικών αποτελεσμάτων έργων στα οποία συμμετείχε ο ΦΥ (όπως: 5G-PHOS, NEBULA, PlasmoNIAC, RAMPLAS, ICT-Streams, PlasmoFab κτλ) και έχουν υλοποιηθεί από την Ερευνητική Ομάδα Ασύρματων και Φωτονικών Συστημάτων και Δικτύων (WinPhos, http://winphos.web.auth.gr/) του Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας και Καινοτομίας (ΚΕΔΕΚ ΑΠΘ, http://winphos.web.auth.gr/index.php), διαχέοντας την γνώση που έχει αναπτυχθεί και δημιουργώντας πρωτότυπα εκπαιδευτικά εργαστήρια φωτονικής.

Το eΦΩΣ θα αξιοποιήσει σύγχρονες Διαδραστικές Μαθησιακές Τεχνολογίες όπως Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης (Learning Management Systems, LMS) και Επαυξημένη Πραγματικότητα (Augmented Reality, ΑR) με στόχο την εξάλειψη των φραγμών που συνδέονται με τη γεωγραφική θέση και το κόστος πρόσβασης και συμμετοχής σε δραστηριότητες ενημέρωσης και κατάρτισης στη φωτονική. Στόχος του eΦΩΣ είναι να αποτελέσει το πρώτο έργο που θα δημιουργήσει ένα ενιαίο εικονικό χώρο πρόσβασης σε ενημερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό, φέρνοντας το ευρύτερο κοινό και νέους επιστήμονες σε επαφή με τα ερευνητικά αποτελέσματα αιχμής για τη φωτονική.